General

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio

L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. La crescente attenzione all’interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche ha portato all’ elaborazione del concetto, più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’ economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità culturali). È un processo che dura per tutta la vita, con un approccio olistico , che non si limita all’apprendimento “formale”, ma si estende anche a quello non formale e informale,. L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i valori comuni di equità e rispetto per gli altri, per le generazioni future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra. La comunità internazionale ha preso atto del ruolo cruciale dell’ESS nel 2002, durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile di Johannesburg, quando ha deciso di dedicare un Decennio all’ESS (DESD 2005-2014). A conclusione del DESD, l’UNESCO ha lanciato il Programma Globale d’Azione sull’Educazione allo Sviluppo sostenibile (GAP) per contribuire alla nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, varata dai Capi di Stato e di Governo a settembre 2015. Tra i suoi nuovi 17 obiettivi (Sustainable Development Goal – SDG) ricopre un ruolo centrale l’educazione con particolare riferimento all’ educazione allo sviluppo sostenibile (SDG 4.7 e SDG 13.3). In Italia, in occasione dell’anno scolastico 2015, è stata lanciata dal Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la pubblicazione delle nuove linee guida per l’educazione ambientale elaborate da un gruppo di lavoro interministeriale. La collaborazione tra i due Ministeri si è rafforzata nel 2016, con la firma di un protocollo d’intesa sull’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nelle scuole, nel quadro del PON Scuola 2014-2020. Per presentare e concretizzare l’accordo si è svolta a Roma, il 22-23 novembre 2016, la seconda conferenza nazionale sull’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, a conclusione della quale due Ministri hanno sottoscritto una Carta nazionale sul tema, redatta con il contributo di centinaia di esperti autorevoli e alti rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, imprese e università.
La Carta nazionale riassume i risultati del lavoro svolto dai Tavoli di lavoro tematici, uno dei quali dedicato all’Agenda 2030 e all’educazione allo sviluppo sostenibile.

ISPRA promotes and develops education and training programs of environmental themes at national and international levels

L’ISPRA promuove e realizza programmi di educazione e formazione su materie ambientali a livello nazionale ed internazionale, attraverso le seguenti attività:
Progetti e iniziative di educazione ambientale.
Progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione ambientale sia in aula che a distanza, anche a supporto di progetti formativi nazionali o internazionali.
Tirocini curriculari ed extra-curriculari, alternanza scuola-lavoro
Coordinamento del Gruppo di lavoro interagenziale per la Formazione Permanente.

Educazione e Formazione ambientale
,

Forming Communities of practice in Higher Education: a theoretical perspective
Jakovljevic, Maria; Buckley, Sheryl; Bushney, Melanie

2013

Abstract:
In the light of the development of the educational process, a by this the overall system, there occurs the permanent need for its advancement. Through the realization of that aim it will be contributed to the development of the contemporary society – both regional as well as global. The quality educational process also means the achievement of quality, applicable knowledge, which is said to be power. With the thought of Francis Bacon “Knowledge is power” begins the project of the modern. René Descartes joined him as the leader of the modern with his rationalistic stance “I think, therefore I am”) which opens presumptions for the later period of the postmodern. In the new times, by applying concretization of independent constructivism, creativity, independency and working on oneself, various pedagogical models open spaces to human thinking and creation and also to interactive relations indispensable for the development of pedagogical thought and work. Then we talk about the postmodern. Readiness for quality processes can be seen in the context of formatting social competences (within the social terms), which includes educational, human potentials, strategies and structures of developing politic. What do they incline to? They aspire to the realization of the system of excellence in all fields and all levels of education. The formatting of the overall system of excellence must be accompanied quality and creative processes of managing and regulation.

From ABC to ABSeas

This first Ocean Literacy MOOC aims to sensitise and enable teachers and students to incorporate ocean literacy into educational programmes.

Education in its broader understanding (in both formal and informal settings) serves as a high potential channel to reach young citizens. As a lack of sufficient ‘Ocean Literacy’ has been identified in many countries, this clearly presents a barrier for citizens to engage in ocean responsible behaviour or consider ocean-related careers.

To overcome this, it is recommended to develop education to provide the capacity to understand environmental issues, to participate in decision-making processes and to bring about changes in behaviour.

Ocean Literacy can be seen as a way of incorporating scientific literacy in practice in education, whereby scientific literacy not only refers to a person’s knowledge of science but also to his or her ability to use this knowledge in making socially responsible decisions.

, , ,
Gender and Climate Change

Gender analysis of Intended nationally determined contributions (INDCs)
Intended nationally determined contributions (INDCs) are a critically important tool for the advancement of the ultimate objective of the UN Framework Convention on Climate Change, which is to stabilise greenhouse gas (GHG) concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous climate change.1 While the principal purpose of the INDCs is to encourage governments to increase the ambition of their commitments to mitigate GHG emissions, they have also served to clarify the overall scope of many national climate change plans and policies, including components such as adaptation and means of implementation.
The objective of this analysis is to evaluate the extent to which submitted INDCs address women’s human rights and the linkages between climate change and gender more broadly.

General
,
Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus tarjoaa innostavia oppimisen ja toimimisen kokemuksia, jotka tukevat eri-ikäisten ihmisten kykyä ja halua toimia ympäristön puolesta.

Hävikkiviikko -kampanja

Ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. Onneksi jokainen voi löytää oman tapansa vaikuttaa positiivisesti ruokahävikkiin. Ruokahävikin vähentäminen alkaa omasta ostoskorista, jatkuu jääkaapilla ja näkyy lopulta omassa lompakossa. Kaupan päälle saa hyvän mielen.
Ruuan ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on noin 40%, joten turhaan tuotettu ruoka kuormittaa talouden lisäksi ympäristöä. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

https://www.havikkiviikko.fi/
General, Sustainable consumption and production
Kestävä kehitys

Globaali vastuu

Toimintamme vaikutukset ulottuvat pitkälle maamme rajojen ulkopuolelle. Maailman haasteet ovat myös Suomen haasteita ja meillä on mahdollisuus ottaa edelläkävijän rooli yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Globaalin vastuun kantaminen edellyttää oikeudenmukaisuutta: Suomen on varmistettava toiminnallaan myös muiden mahdollisuudet kestävään kehitykseen ja sitä kautta turvallisuuteen ja rauhaan. Toimintamme vaikutuksia on arvioitava pitkälle tulevaisuuteen. Sen sijaan, että edistäisimme lyhyen aikavälin intressejä, tarkastelemme päätöstemme vaikutuksia yli tulevien sukupolvien. Sukupolvet ylittävä näkökulma edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, ratkaisujen keskinäisten vaikutuksien ymmärtämistä sekä vastuunottoa.Maapallon elämää ylläpitävien järjestelmien hyvinvointi on ihmisten hyvinvoinnin edellytys. Ihmisten määrä kasvaa, jolloin henkeä kohti käytettävissä olevat luonnonvarat vähenevät. Luonnon järjestelmien kyky tuottaa ja ylläpitää ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnille elintärkeitä toimintoja on vaarantunut. Toimintamme on sopeutettava luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoihin, jotta voimme turvata ihmiskunnan hyvän elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.Kestävän kehityksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Jokaisella on oltava valmius kestävien valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomessa asioista kyetään sopimaan yhdessä ja voidaan luottaa yhteiskunnan toimivuuteen. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle.Tutkimus luo perustan yhteiskunnan sekä ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiselle. Osaamisen, tiedon, taidon ja luovuuden yhdistäminen on viisaan ja pitkäjänteisen tekemisen edellytys. Tarvitsemme sekä kokemusperäisen että tieteellisen tiedon avoimuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Olemassa olevaa tietoa ja taitoja tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyö, aloitteellisuus, kokeileminen ja erehtyminen ovat edellytyksiä uusien ratkaisujen löytymiselle.

Education for Sustainable Development (ESD) is recognized as a key element of quality education and a crucial enabler for sustainable development. The Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the global community recognize the important of education in achieving their targets by 2030. Target 4.7 of SDG 4 on education specifically addresses ESD and related approaches.

he Global Action Programme (GAP) on ESD, the follow- up programme to the Decade of ESD (2005-2014), seeks to generate and scale-up ESD and to accelerate progress towards sustainable development. The GAP aims to contribute substantially to the 2030 agenda, through two objectives:
Reorienting education and learning so that everyone has the opportunity to acquire the knowledge, skills, values and attitudes that empower them to contribute to a sustainable future.
Strengthening education and learning in all agendas, programmes and activities that promote sustainable development.
This website outlines the main objectives of the GAP and its implementation strategies including information on priority action areas, GAP partner networks and the GAP Roadmap, as well as news and resources from UNESCO and its GAP key partners.

Global Education Monitoring report

The 2016 Global Education Monitoring Report (GEM Report) is both masterful and disquieting. This is a big report: comprehensive, in-depth and perspicacious. It is also an unnerving report. It establishes that
education is at the heart of sustainable development and the Sustainable Development Goals (SDGs), yet it also makes clear just how far away we are from achieving the SDGs. This report should set off alarm bells around the world and lead to a historic scale-up of actions to achieve SDG 4.
The GEM Report provides an authoritative account of how education is the most vital input for every dimension of sustainable development. Better education leads to greater prosperity, improved agriculture, better health outcomes, less violence, more gender equality, higher social capital and
an improved natural environment. Education is key to helping people around the world understand why sustainable development is such a vital concept for our common future. Education gives us the key tools – economic, social, technological, even ethical – to take on the SDGs and to achieve them.
These facts are spelled out in exquisite and unusual detail throughout the report. There is a wealth of information to be mined in the tables, graphs and texts.