Slovenian

Ministrstvo za zunanje zadeve ima na svoji spletni strani objavljene različna gradiva v povezavi s trajnostnim razvojem.

Na spletni strani lahko najdemo projekte, ki jih lahko učitelji vključijo v pouk in s tem seznanjajo učence o trajnostnem razvoju. Projekte so pripravile različne nevladne organizacije, Združeni narodi, UNICEF.

,
Inštitut za trajnostni razvoj je zasebni neprofitni zavod.

Širše poslanstvo zavoda je prizadevanje za integracijo načel trajnostnega razvoja v prakso in v strateške razvojne dokumente. Njihovo ožje poslanstvo je udejanjanje trajnostnega razvoja v kmetijstvu in na podeželju ter spodbujanje razvoja živih povezav med urbanim in podeželskim prostorom.

Cilji dela zavoda so:
– integracija načel trajnostnega razvoja v strateške razvojne dokumente in prakso;
– čim širša uveljavitev ekološkega kmetijstva in trajnostnega razvoja podeželja v Sloveniji, v EU in v svetu;
– trajno varovanje okolja in ohranjanje narave v kmetijstvu in s pomočjo kmetijstva.

http://www.itr.si
Andragoški center republike Slovenije ponuja različna izobraževanja in projekte na temo trajnostnega razvoja.

V izobraževanju odraslih je tema trajnostni razvoj zaživela leta 2006, ko je ACS s pomočjo ESS sredstev omogočil delovni skupini, sestavljeni predvsem iz zunanjih sodelavcev, oblikovanje izobraževalnega programa (2007).

V letih 2015-2018 sodelujejo v mednarodnem projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM) , katerega namen je pregled dobrih praks na področju trajnosti, priprava izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z viri, e-učne platforme in priročnika za uporabo platforme.

UNESCO šole, vzgoja za trajnostni razvoj

UNESCO ASP šole izvajajo pilotne projekte, da bi otroke bolje pripravile na učinkovito spopadanje z izzivi v svetu, v katerem smo vse bolj odvisni drug od drugega. S tem imajo pomembno mesto v Desetletju ZN za izobraževanje za trajnostni razvoj (2005-2014). UNESCO ASP šole namreč igrajo ključno vlogo pri pilotnem testiranju, razvijanju in izvajanju metod znotraj tega desetletja, ki se dokumentirajo in s tem nudijo primer dobre prakse drugim šolam.

V publikaciji je opisan trajnostni razvoj Slovenije na različnih področjih do leta 2010.

Trajnostni razvoj in splošna blaginja se dotikata vseh področij življenja in bivanja. S pomočjo kazalnikov so poskušali pokazati, kako lahko vsak izmed nas prispeva k uresničevanju skupnih ciljev. Ti so vpublikaciji združeni v tri zaokrožena poglavja: Blaginja, Ravnovesje in skromnost in Medgeneracijsko sodelovanje. Ti cilji so po mnenju skupine, ki je sodelovala pri oblikovanju tu predstavljenega nabora kazalnikov, ključni za trajnostni razvoj v Sloveniji.

Vodnik za dvig kvalitete vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Publikacija je namenjena šolskim oblastem in šolam, ki se ukvarjajo z vzgojo
in izobraževanjem za trajnostni razvoj (VITR). Predstavlja predlog nepopolne
liste »kriterijev kakovosti«, ki naj služijo kot temelj za razmišljanje in razprave
ter razvoj v prihodnosti na področju VITR. Lista je namenjena predstavnikom
šolskih oblasti, učiteljem, ravnateljem, staršem in učencem.

,
Sustainable development in Slovenia

Project Plan B is a network of Slovenian environmental non-governmental organizations (NGOs) and experts, forming a broad civil society platform for sustainable development in Slovenia.

Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje.

V priročniku želijo strokovnjaki opozoriti na različne vidike trajnostnega razvoja, kajti rezultate bo prineslo le upoštevanje vseh, njihovo prepletanje in medsebojno dopolnjevanje. Nova vizija izobraževanja poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

Izobraževanje za trajnostni razvoj mora pri tem spodbujati ključne vrednote, med katere sodijo:
– spoštovanje dostojanstva in človekovih pravic vseh ljudi na svetu ter zavezanost k doseganju
družbene in gospodarske pravičnosti za vse;
– spoštovanje človekovih pravic prihodnjih generacij in prizadevanje za medgeneracijsko
odgovornost;
– spoštovanje širše skupnosti in skrb zanjo v vsej njeni različnosti, kar vključuje zaščito in obnovo Zemljinih ekosistemov;
– spoštovanje kulturne raznolikosti in prizadevanje za vzpostavitev lokalne in globalne skupnosti strpnosti, nenasilja in miru;
– obzirnost, varčnost in zmernost v življenjskem slogu, ki upošteva omejenost naravnih virov in
krhkost ekosistemov;
– skrb za zdravje ljudi in okolja.

Dijaki so v projektu, ki je povezoval šolo, gospodarstvo in lokalno okolje spoznavali prednosti uporabe električnega avtomobila.

Osrednja tema načrtovanega projekta je bila ELEKTRIČNI AVTOMOBIL. Dijakom, njihovim staršem, učiteljem in ostalim zainteresiranim so omogočiti spoznati tovrstno novo tehnologijo v avtomobilski industriji in koncept uvajanja električnih avtomobilov v energetski sistem. Namen je bil poiskati odgovore na mnoga vprašanja, ki se pojavljajo pri uvajanju te tehnologije: od ekoloških vprašanj, do novih možnosti zaposlitve oz. kompetenc, ki jih moramo pridobiti za aktivno sodelovanje v proizvodnji avtomobilov, servisiranju, omogočanju napajanja z električno energijo, morebitno dodatno proizvodnjo električne energije.

Novice s področja trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Na spletni strani Skupnost občin Slovenije Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj objavlja aktualne novice s področja okoljske problematike in trajnostnega razvoja.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close