Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

DIZAINS ILGTSPĒJĪGAI SOCIĀLAI LABKLĀJĪBAI Dizaina paradigmas maiņa. Promocijas darba kopsavilkums.

http://www.lma.lv/downloads/%5B2%5DAija_Freimane-promocijas-darba-KOPSAVILKUMS_PhD_SUMMARY_2015_1.pdf