Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Pārresoru koordinācijas centrs. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. NAP 2020 Ilgtspējīgas attīstības mērķi – 17 mērķi, lai pārveidotu pasauli.

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki