Īpašie rīki

Šajā metodiskajā materiālā ir apkopota partnerinstitūciju pieredze kā arī metodes no citām Baltijas un Ziemeļvalstu kultūrām. Tādējādi jaunais metodiskais materiāls palīdzēs uzlabot supervizoru mācību programmu kvalitāti un bagātinās pieaugušo mācīšanās pieredzi un zināšanas. Supervīzijas programmas kopā 2 ar metodisko materiālu veido pamatu ilgtspējīgai izglītībai supervīzijā un atbalsta sistēmai sociālās labklājības un veselības aprūpes organizācijās strādājošajiem visās partnervalstīs. Metodiskajā materiālā ir ietvertas 29 dažādu autoru aprakstītas metodes, kas atklāj supervīzijas stilu dažādību. Katrs autors izvēlējās aprakstīt metodes, kuru izmantošanā jūtas pārliecināts un pieredzējis.

http://www.supervizija.lv/uploads/metodes-supervizoru-izglitiba-nordplus.pdf